Politechnika Poznańska English

WYDZIAŁ 


     Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej posiada pełne prawa akademickie. Ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie:

Nauki Techniczne

w dwóch dyscyplinach:

Budownictwo


Inżynieria Środowiska


oraz posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowań o

nadanie tytułu profesora nauk technicznych.

    Obecnie na Wydziale kształci się 2400 studentów na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia (inżynierskich i magisterskich). Prowadone są studia doktoranckie "Budownictwo a Środowisko", w których uczestniczy 50 doktorantów.

    Obszar działalności naukowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska obejmuje szerokie spektrum zagadnień badawczych począwszy od problemów materiałowych, poprzez zagadnienia z zakresu mechaniki stosowanej i komputerowego wspomagania projektowania, geodezję i geotechnikę, budowę obiektów przemysłowych, autostrad, dróg i mostów aż po problematykę ochrony środowiska, przesyłania i oczyszczania wód i ścieków, ogrzewnictwa, klimatyzacji i wentylacji. Łącznie Wydział BiIŚ zatrudnia 167,75 nauczycieli akademickich, w tym 9 profesorów, 25 doktorów habilitowanych (w tym 11 na stanowisku profesora PP), 79 doktorów, 54 asystentów i wykładowców.

Stan kadry: 31.12.2016 r.

 


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT