Politechnika Poznańska English

Studia I-go stopnia niestacjonarne 

Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia 

na rok akademicki 2017/18 prowadzona jest na dwa kierunki:

  • BUDOWNICTWO (9 semestrów) - plan studiów ,
  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (9 semestrów) - plan studiów .

OPŁATA ZA JEDEN SEMESTR – 2100 zł

Studia I stopnia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska w roku akademickim 2017/2018 przyjmuje kandydatów na studia I stopnia na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego (konkurs świadectw maturalnych). 

Na studia przyjmuje się kandydatów według kolejności na liście rankingowej, w liczbie odpowiadającej limitowi rekrutacyjnemu.

Dodatkowy 2% limit miejsc jest utworzony dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Limity przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia w roku akademickim 2017/2018 wynosi:

  • na kierunek Budownictwo – 150 osób,
  • na kierunek Inżynieria Środowiska – 60 osób.

***

A B C - Rekrutacji

Rejestracja elektroniczna na stronie www.put.poznan.pl kandydatów na studia rozpoczyna się od 25.07.2017 r.

Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na studia w Politechnice Poznańskiej lub uzyska status rezerwowego, składa komplet dokumentów w teczce w Centrum Dydatktycznym Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, znajdującym się przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu. Na teczkę należy przykleić opis TECZKI KANDYDATA, który zostanie wygenerowany wraz z podaniem z systemu Ksantypa.

***

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Terminy dla studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Data

Czynność

25.07.2017

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

12.09.2017

ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości*,
koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny
termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

15.09.2017

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

20.09.2017
do godz. 13.00

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych

lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

21.09.2017

publikacja list przyjętych na studia

12.10.2017

rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

Opłata rekrutacyjna

Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i rodzaj studiów (I, II stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków.
W przypadku wskazania kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.


Pytania związane z Rekrutacją dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska proszę kierować:

  • Emilia Gielniak tel. 61 665 24 90, email: emilia.gielniak@put.poznan.pl
  • Arleta Pienkowska tel. 61 665 26 20, email: arleta.pienkowska@put.poznan.pl

Informacja o rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Poznańskiej w roku akademickim 2017/2018

 


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT