Politechnika Poznańska English

Studia II-go stopnia stacjonarne 

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia 

na rok akademicki 2017/18 prowadzona na kierunkach:

 

Szanowni Państwo,

Rejestracja elektroniczna na stronie www.put.poznan.pl kandydatów na studia rozpoczyna się od 01.12.2017 r.

Wykaz kierunków (nauka trwa 3 semestry):

 • Budownictwo
 • Civil Engineering: Structural Engineering
 • Civil Engineering: Construction Technology Management
 • Inżynieria środowiska

Studia II stopnia na kierunku Budownictwo realizowane są, w ramach specjalności:

 • Konstrukcje Budowlane - KB
 • Technologia i Organizacja Budownictwa - TOB
 • Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe - BDMiK
 • Structural Engineering (po angielsku)
 • Construction Technology Management (po angielsku)

Studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska realizowane są, w ramach specjalności:

 • Zaopatrzenie w Ciepło, Klimatyzacja i Ochrona Powietrza - ZWC
 • Zaopatrzenie w Wodę, Ochrona Wód i Gleby - ZWW

 


O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia.


Studia II stopnia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w roku akademickim 2017/2018 dla kandydatów na studia II stopnia prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne według uchwały WB/D/22/2014 :

 • Liczba punktów uzyskana z testu kompetencji, który obejmuje treści programowe podstawowe i kierunkowe studiów pierwszego stopnia danego kierunku studiów.

 • Liczba punktów uzyskana na podstawie średniej ważonej ze wszystkich uzyskanych ocen na studiach I stopnia (egzaminy i zaliczenia).

Liczba punktów obliczana jest według wzoru:

P = L1 + L2

gdzie: L1 - liczba punktów uzyskana ze średniej ocen za studia I stopnia według wzoru:

L1= (średnia - 3,0)*20 pkt      (0-40 pkt.)

L2 - liczba punktów uzyskanych z testu kompetencji (0-60 pkt.).

 


Osoba zarejestrowana w systemie Ksantypa (po wniesieniu opłaty rejestracyjnej*), uczestniczy w pisemnym teście kompetencji - który odbędzie się w dniu 13.02.2018 r.

 • od godz.  - Budownictwo
 • od godz.  -Inżynieria Środowiska,

w budynku Wydziału, przy ul. Piotrowo 5.

Na pisemny test zarejestrowany kandydat przynosi:

 • dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport),
 • zaświadczenie z dziekanatu o średniej ważonej ze wszystkich uzyskanych ocen na studiach I stopnia,
 • UWAGA - tylko w przypadku nie odnotowania opłaty rekrutacyjnej w systemie Ksantypa, kandydat zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie o dokonaniu opłaty rekrutacyjnej oraz oświadczenia woli ( wygenerowanego z systemu Ksantypa ).

 


Studia II stopnia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

 

Na studia przyjmuje się kandydatów według kolejności na liście rankingowej, w liczbie odpowiadającej limitowi rekrutacyjnemu.

Dodatkowy 2% limit miejsc jest utworzony dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Limity przyjęć na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 wynosi:

 • na kierunek Budownictwo (w j.polskim)– 150 osób,
 • na kierunek Budownictwo (w j.angielskim):Structural Engineering - 30 osób, Contruction Technology Management - 30 osób.
 • na kierunek Inżynieria Środowiska – 180 osób.

***

A B C - Rekrutacji

Rejestracja elektroniczna na stronie www.put.poznan.pl kandydatów na studia rozpoczyna się od 01.12.2017 r.

Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na studia w Politechnice Poznańskiej lub uzyska status rezerwowego, składa komplet dokumentów w teczce w Centrum Dydatktycznym Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, znajdującym się przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu. Na teczkę należy przykleić opis TECZKI KANDYDATA, który zostanie wygenerowany wraz z podaniem z systemu Ksantypa.

***

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Studia rozpoczynające się od semestru letniego

Terminy dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

01.12.2017

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

09.02.2018

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

13.02.2018

postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)

15.02.2018

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

19.02.2018     
do godz.13.00

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

20.02.2018

publikacja list przyjętych na studia

07.03.2018

rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

Opłata rekrutacyjna

Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i rodzaj studiów (I, II stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków.
W przypadku wskazania kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.


Pytania związane z Rekrutacją dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska proszę kierować:

 • Emilia Gielniak tel. 61 665 24 90, email: emilia.gielniak@put.poznan.pl
 • Arleta Pieńkowska tel. 61 665 26 20, email: arleta.pienkowska@put.poznan.pl

 


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT