Politechnika Poznańska English

Studia II-go stopnia niestacjonarne 

Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia 

na rok akademicki 2017/18 prowadzona jest na dwa kierunki:

OPŁATA ZA JEDEN SEMESTR – 2400 zł

Studia II stopnia na kierunku Budownictwo realizowane są, w ramach specjalności:

 • Konstrukcje budowlane - KB
 • Technologia i organizacja budownictwa - TOB
 • Inżynieria drogowo-kolejowa - IDK

Studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska realizowane są, w ramach specjalności:

 • Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza - ZWC
 • Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby - ZWW

 


O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia.


Studia II stopnia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w roku akademickim 2017/2018 dla kandydatów na studia II stopnia prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne według uchwały WB/D/22/2014 :

 • Liczba punktów uzyskana z testu kompetencji, który obejmuje treści programowe podstawowe i kierunkowe studiów pierwszego stopnia danego kierunku studiów.

 • Liczba punktów uzyskana na podstawie średniej ważonej ze wszystkich uzyskanych ocen na studiach I stopnia (egzaminy i zaliczenia).

Liczba punktów obliczana jest według wzoru:

P = L1 + L2

gdzie: L1 - liczba punktów uzyskana ze średniej ocen za studia I stopnia według wzoru:

L1= (średnia - 3,0)*20 pkt      (0-40 pkt.)

L2 - liczba punktów uzyskanych z testu kompetencji (0-60 pkt.).

 


Osoba zarejestrowana w systemie Ksantypa (po wniesieniu opłaty rejestracyjnej*), uczestniczy w pisemnym teście kompetencji - który odbędzie się w dniu 14.09.2017

 • godz. 9.00 - Budownictwo,
 • godz. 11:00 -Inżynieria Środowiska.

w budynku Wydziału, przy ul. Piotrowo 5.

Na pisemny test zarejestrowany kandydat przynosi:

 • dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport),
 • zaświadczenie z dziekanatu o średniej ważonej ze wszystkich uzyskanych ocen na studiach I stopnia,
 • UWAGA - tylko w przypadku nieodnotowania opłaty rekrutacyjnej w systemie Ksantypa, kandydat zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie o dokonaniu opłaty rekrutacyjnej oraz oświadczenia woli ( wygenerowanego z systemu Ksantypa ).

 


Studia II stopnia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Na studia przyjmuje się kandydatów według kolejności na liście rankingowej, w liczbie odpowiadającej limitowi rekrutacyjnemu.

Dodatkowy 2% limit miejsc jest utworzony dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Limity przyjęć na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 wynosi:

 • na kierunek Budownictwo – 150 osób,.
 • na kierunek Inżynieria Środowiska – 60 osób.

 ***

A B C - Rekrutacji

Rejestracja elektroniczna na stronie www.put.poznan.pl kandydatów na studia rozpoczyna się od 25.07.2017 r.

Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na studia w Politechnice Poznańskiej lub uzyska status rezerwowego, składa komplet dokumentów w teczce w Centrum Dydatktycznym Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, znajdującym się przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu. Na teczkę należy przykleić opis TECZKI KANDYDATA, który zostanie wygenerowany wraz z podaniem z systemu Ksantypa.

***

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Terminy dla studiów niestacjonarnych drugiego stopnia

Data

Czynność

25.07.2017

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

12.09.2017

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

14.09.2017

postępowanie kwalifikacyjne (test kwalifikacyjny)-Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

15.09.2017

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

20.09.2017

do godz. 13.00

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

21.09.2017

publikacja list przyjętych na studia

12.10.2017

rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

* Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i rodzaj studiów (I, II stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków.
W przypadku wskazania kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.


Pytania związane z Rekrutacją dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska proszę kierować:

 • Emilia Gielniak tel. 61 665 24 90, email: emilia.gielniak@put.poznan.pl

 

Informacja o rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Poznańskiej w roku akademickim 2017/2018


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT