Politechnika Poznańska English
Erasmus+ |
Program europejski
na lata 2014 - 2020

Umowy dwustronne 

Uczelnie partnerskie / Umowy dwustronne

v     Aalborg University (Danmark)
v     Politecnico di Milano (Italy)
v     Politecnico di Pavia (Italy)
v     Politecnico di Bari (Italy)
v     Universidad JCIII Madrid (Spain)
v     Universidad Valodolid (Spain)
v     Leibniz Unversitat Hannover (Germany)
v     Technische Universitaet Berlin (Germany)
v     Technische Universitaet Wien (Austria)
v     Faculte Polytechnique de Mons (Belgi)
v     University College V.Bering (Danmark)
v     Universite d'Artois (France)
v     Universiteit Gent (Belgium)
v     Lulea University (Sweden)
v     Universite d'Metz (France)
v     Universitaet Braunschweig (Germany)
v     Universitaet Kaiserslautern (Germany)
v     Politecnica de Valencia (Spain)
v     Universitat Rovira i Virgili (Spain)
v     Technische Universiteit Delft (Neaderland)
v     Universitaet Stuttgart (Germany)
v     Tampere University of Technology, Tampere (Finland)
v     Oulu University (Finland)
v     HAMK University,Hameenlinna (Finland)
v     ENIM, Metz (France)
v     INSA, Strasbourg (France)
v     Technische Hochschule, Aachen (Germany)
v     Technische Hochschule, Berlin (Germany)
v     Technische Hochschule, Leipzig (Germany) 

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT