Politechnika Poznańska English

Praktyki 

 

***

***

 

PRAKTYKI DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH

Programy praktyk:

  1. Geodezyjnej (wersja pdf)
  2. Geotechniki i geologii inżynierskiej (wersja pdf)
  1. Przeddyplomowej (kier. Budownictwo, studia I stopnia) (wersja pdf)
  2. Przeddyplomowej (kier. Inżynieria Środowiska, studia I stopnia) (wersja pdf)

 

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ PRZEZ STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Zgodnie z treścią § 34 Regulaminu Studiów oraz Planem Studiów Niestacjonarnych, obowiązującym od roku akademickiego 2006/2007, Studenci są zobowiązani do odbycia 8 tygodniowej praktyki zawodowej.

W związku z powyższym informuję, że:

1. Praktykę można odbyć w dowolnym okresie studiów. Praktyka musi zostać odbyta i zaliczona do dnia zakończenia X semestru studiów.

2. Osoby, które zawodowo pracują w Przedsiębiorstwach Projektowych lub Wykonawczych związanych z Budownictwem, mogą zaliczyć praktykę na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Zakład Pracy. Zaświadczenie takie musi zawierać informację o okresie zatrudnienia Studenta oraz wykaz wykonywanych czynności. Zaświadczenie musi zostać podpisane przez Osoby reprezentujące Zarząd Przedsiębiorstwa.
Zaświadczenie należy przedstawić w Dziekanacie w celu jego weryfikacji. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji, Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych dokona wymaganego wpisu w indeksie.

3. Osoby, które nie pracują zawodowo w Przedsiębiorstwach Projektowych lub Wykonawczych związanych z Budownictwem, muszą samodzielnie zapewnić sobie odbycie 8 tygodniowej praktyki zawodowej w takich Przedsiębiorstwach.

     Po samodzielnym określeniu Przedsiębiorstwa, w którym będzie odbywana praktyka, należy złożyć pisemny wniosek o wydanie skierowania na praktykę przez Politechnikę Poznańską. Wniosek taki musi zawierać: termin odbywania praktyki, nazwę i adres Przedsiębiorstwa, w którym będzie odbywała się praktyka oraz zobowiązanie do samodzielnego zawarcia ubezpieczenia typu NW na czas odbywania praktyki.

     Po odbyciu praktyki, w Dziekanacie należy przedstawić zaświadczenie stwierdzające ten fakt. Zaświadczenie takie musi zawierać informację o okresie zatrudnienia Studenta oraz wykaz wykonywanych czynności. Zaświadczenie musi zostać podpisane przez Osoby reprezentujące Zarząd Przedsiębiorstwa.

     Zaświadczenie należy przedstawić w Dziekanacie w celu jego weryfikacji. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji, Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych dokona wymaganego wpisu w indeksie.

 

 

 

 


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT